WUVT: Radio for Everyone! 90.7 FM

Watashi, Shuyaku no Akaza Akari Desu

On YuruYuri Character Disk 1 by Shiori Mikami

This track has been spun 2 times.

Spins

2013